Disclaimer
Symbiose Capital LLC hierna te noemen de Day & Swing Trading Masterclass staat niet onder toezicht van de AFM. De Day & Swing Trading Masterclass staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. De Day & Swing Trading Masterclass noch betrokken medewerkers van De Day & Swing Trading Masterclass kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan instaan. De Day & Swing Trading Masterclass geeft geen garantie of verklaring omtrent juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde informatie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. De Day & Swing Trading Masterclass aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie.

De Day & Swing Trading Masterclass verleent geen beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het Financieel toezicht en de in de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) opgenomen begrippen. De Day & Swing Trading Masterclass voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. Voor beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op uw individuele situatie en de toetsing op geschiktheid en passendheid van uw beleggingen dient u zich te richten tot uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

De Day & Swing Trading Masterclass adviseert U nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur vooraleer posities in de financiële markten aan te gaan. De Day & Swing Trading Masterclass aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze publicatie of andere publicaties van De Day & Swing Trading Masterclass. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van De Day & Swing Trading Masterclass, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van materiaal.

Powered By ClickFunnels.com